Make your own free website on Tripod.com

The Conservation of Icons: An Approach Towards Problems, Methods and Materials Used in Conservation Laboratories Worldwide. Proceedings, International Meeting of the Icons' Working Group, Athens, 10-15 October 1995

ICOM-CC. Athens, ICOM-Greece, 1999. 191 p., ill. (Multilingual: English, French, Greek) ISBN 960-85867-3-9
INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUMS • HELLENIC NATIONAL COMMITTEE
ATHENS 1999
 To order / pour commander :
ICOM Greece
15 Assomaton Street,
GR-105 53 Athens, Greece
Tel./Fax (30 1) 323 9414
Email:
icom@otenet.gr


GiwrgoV QwmaV
CairetismoV
.............. 11
 
 
Elisabeth des Fortes
Preface ................12
 
Ségolène Bergeon
L'icone: fonction et conservadon .............13
 
Catheline Périer - D' Ieteren
Discours introductif ..............15
 
Catheline Perier - D' Ieteren
Les icones et leur sauvegarde   .............17
 
TasoV Margaritof
Ta prablhmata sunthrhshV twn eikonwn palia kai shmera
.......23
 
Olga Lelekova
Problemes generaux relatifs a la conservation du decor
interieur des cathedrales ...............27
 
Qaleia Papagewrgiou - Balia Anapliwtou
H sunthrhsh twn eikonwn sto ergasthrio tou Buzantinou Mouseiou Aqhnwn.......... 32
 
Eva Haustein-Bartsch
Conservation and Restoration of Icons in the Icon-Museum
of Recklinghausen .................... 44
 
Tatiana Fedosseeva - Elena Malachevskaya
The Development of a Composition for Protective Coating
for Church Interior Decorative Elements   .......... 49
 
Eduard Soppi
The Preservation and Restoration of Historical Figures in Albania ..............51
 
Nicole-Sophie Delsaux
Consolider, fixer, refixer: quelques cas de traitements problematiques  .........58
 
Julia Chernova
Monuments of Pskov Painting in the 15th Century ............. 63
 
Yuri Bobrov
The Decade of the Treatment: Cleaning of the
Deisis Tier Icons from the Dormition Church in Pskov  ............. 67
 
LewnidaV KasshV
H sunthrhsh ths forhthV eikonaV sto skeuofulakio thV I.M. Ibhrwn tou Agiou OrouV.......... 73
 
MicaliV MicailhdhV - Maria Grammatika - Maria Micahlidou
Ta problhmata sunthrhshs kai h antimetwpish touV se buzantineV kai matabuzantineV eikoneV apo ta nhsia twn Kukladwn............. 83
 
Helena Nikkanen
The Conservation of "St. Alexei, Metropolitan of Moscow" ...........88
 
StergioV StasinopouloV
Problhmatismoi scetika me th sunthrhsh eikonwn pou ecoun upostei epembaseiV sto parelqon.............. 92
 
Kaluyw Milanou
H aioqhtikh apokatastash twn eikwnon tou Mouseiou Mpenakh......103
 
Ivan Bentchev
On the Manipulation of Icons as it Was and still Is ...............108
 
Cecilie Gagnebin-Bang
La conservation et restauration d'icones en Suisse et la question
du traitement des lacunes .............111
 
Tatiana Mossunova
Monuments of the Murom Icon Painting ..............117
 
Kuriakh Tsesmeloglou
Meqodoi apentomwshV kai oi sunepeieV touV se erga zwgrafismena me augstempera..........122
 
C.P. Smith
Developments in Large Scale Anoxia Treatments with Nitrogen   .........127
 
Anna Yakovleva
Restoration of the Greek Icon of the Virgin Hodigitria  ..........137
 
Kurt Eberhard
Imitation, Restoration and Overpaintings of Old Russian Icons
in the Late 19th and 20th Centuries  ...........141
 
Amalia Papadopoulou
Apokollhsh eikonaV tou 17ou ai. apo ampiproswpi eikona tou 14ou kai metafora thV se neo upostrwma...............147
 
Ekaterina Ivanova
Moscow Kremlin Church of the Crucifixion, Iconostasis, 1682  .........152
 
R. Tourischeva
Conservation of Museum Objects in Ferrous Metals ...........159
 
Anna Trifonova
The Examination and Restoration of the Painting
of the Sixteenth-Century Archbishop's Throne from
St. Sophia's Cathedral in Novgorod ...................164
 
Alexandra Bersch
The Conservation Department of the Icon Museum of Frankfurt ...........172
 
EikoneV - Illustrations ..............175
 
 

HOME ICOM-ICONS |